Việt Power

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Việt Power

Tuyển dụng vị trí Kế Toán Tổng Hợp

Kiểm soát thu chi quỹ tiền mặt công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ ...
Việt Power

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh

Tìm kiếm và phát triển các khách hàng về mảng thiết kế, xây dựng nội thất ...
Việt Power

Tuyển dụng vị trí Kế Toán Trưởng

Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống ...
Việt Power

Tuyển dụng vị trí Nhân Viên Thiết Kế

Tiếp nhận phiếu thu thập thông tin và khảo sát công trình, tư vấn thiết kế ...