Việt Power

Việt Power

Tuyển dụng vị trí Marketing

Tìm kiếm và phát triển các khách hàng về mảng thiết kế, xây dựng nội thất ...
Việt Power

Tuyển dụng vị trí Marketing

Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống ...
Việt Power

Tuyển dụng vị trí Marketing

Tiếp nhận phiếu thu thập thông tin và khảo sát công trình, tư vấn thiết kế ...